‘Time on a Wheel’ detail by Antonia Zenkevitch

‘Time on a Wheel’ detail, digital collage in steampunk style, by Antonia Sara Zenkevitch